.:: ภาษาไทย ::.
.:: ภาษาอังกฤษ ::.

      วิชาภาษาไทย เป็นรายวิชาหลักที่นักเรียนทุกระดับชั้น จะต้องได้เรียนรู้ เพราะเป็นวิชาประจำชาติของเรา ซึ่งภายในเวบไซต์ประกอบไปด้วย

แบบทดสอบแบบตัวเลือก
แบบทดสอบแบบเติมคำตอบ
แบบฝึกเขียน ก.ไก่ สำหรับอนุบาล
แบบฝึกทักษะ ก.ไก่ สำหรับอนุบาล
แบบเรียนเร็วใหม่ บทที่ ๑ - ๔

      วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเสริม ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในระดับสากล ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

แบบทดสอบแบบตัวเลือก
แบบทดสอบแบบเติมคำตอบ
แบบทดสอบแบบจับคู่คำ


.:: คณิตศาสตร์ ::.
.:: สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ::.
      วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลักที่นักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องได้รับการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการคำนวน ทักษะทางด้านตรรกะ เนื้อหาภายในเวบไซต์ประกอบไปด้วย

แบบทดสอบแบบตัวเลือก
แบบทดสอบแบบเติมคำตอบ
แบบทดสอบจับเวลา
เกมคณิตคิดเร็ว
การคำนวนหาพื้นที่ต่างๆ
เกมปริศนาตัวเลขไขว้

       วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เป็นวิชาหลักที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านพื้นฐานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งภายในเวบไซต์ ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้

แบบทดสอบแบบตัวเลือก
แบบทดสอบแบบเติมคำตอบ

.:: กลุ่มวิชางานเลือก ::.
.:: รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ::.

        วิชากลุ่มงานเลือก เป็นรายวิชาพื้นฐานต่างๆ ดังนี้
วิชางานประดิษฐ์
วิชางานบ้าน
วิชางานเกษตร
วิชาศิลปศึกษา
วิชาดนตรี - นาฎศิลป์
วิชาพลศึกษา
วิชาจริยศึกษา
วิชาลูกเสือ - เนตรนารี

ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
แบบทดสอบแบบตัวเลือก
แบบทดสอบแบบเติมคำตอบ

 
แบบทดสอบ National Exam
คู่มือเตรียมสอบ NT ป. 3
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
** จากหนังสือคู่มือเตรียมสอบ NT ของ ทินรัตน์ จันทราภินันท์ และคณะ

ป.2 2550 - วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาภาษาไทย
ป.3 2550 - วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาภาษาไทย
ป.5 2550 - วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาภาษาไทย
ป.6 2550 - วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาภาษาไทย | วิชาคณิตศาสตร | English

คนเก่งเด็กเก่ง

      เด็กเก่งของเราประจำเดือนนี้คือนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความ หัวข้อเรื่องผู้พิทักษ์พลังงาน ในวันประหยัดพลังงาน

รายละเอียด>>

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ - สกุล :
อี-เมล์ :
เวบไซต์ :
ข้อความ :


แลกลิงค์กับเรา


<a href="http://www.dekgeng.com" target="_blank">
<img src="http://www.dekgeng.com/
image/dg.gif">
</a>FastCounter by bCentral

แบบทดสอบ Comprehension

แบบทดสอบ Conprehension ของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

รายละเอียด >>

แบบทดสอบแบบตัวเลือกตอบ

เป็นแบบทดสอบชนิดตัวเลือก ก,ข,ค,ง แยกจัดเป็นหมวดแต่ละวิชา เช่น ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สปช., กลุ่มวิชาเลือก เป็นต้น

รายละเอียด >>

แบบทดสอบแบบเติมคำตอบ

เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ ก,ข,ค,ง แยกจัดเป็นหมวดแต่ละวิชา เช่น ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สปช., กลุ่มวิชาเลือก เป็นต้น

รายละเอียด >>

แบบทดสอบแบบจับคู่คำ

เป็นแบบทดสอบชนิดจับคู่ความหมายของคำ เช่น คำในภาษาอังกฤษ กับความหมายในภาษาไทย ซึ่งแบบทดสอบแบบนี้จะมีในรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่

รายละเอียด >>

เกมคณิตคิดเร็ว

เกมบวกเลขคณิตคิดเร็ว ช่วยฝึกให้นักเรียนคิดเลขได้เร็ว ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกบวกเลขหลักไหน มีตั้งแต่หลัก หน่วย, สิบ, ร้อย ฯลฯ

รายละเอียด >>

เกมปริศนาตัวเลขไขว้

เกมปริศนาตัวเลขไขว้ จะคล้ายๆ กับปริศนาอักษรไขว้ ต่างกันก็แค่ เราจะใช้ตัวเลขแทนตัวอักษรเท่านั้นเอง

รายละเอียด >>

แบบฝึกเขียน ก. ไก สำหรับอนุบาล

แบบฝึกเขียน ก.ไก เป็นแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงวิธีการลากเส้นเขียนตัวพยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัว และมีเสียงอ่านสำหรับพยัญชนะตัวนั้นๆ ด้วย

รายละเอียด >>

แบบฝึกทักษะ ก.ไก่ สำหรับอนุบาล

เป็นแบบฝึกทักษะเพื่อช่วยให้นักเรียนจดจำชื่อตัวพยัญชนะ วิธีการเล่นนั้นจะให้นักเรียนหยิบตัวพยัญชนะมาวางในช่องให้ตรงกับเสียงที่ได้ยินในช่องนั้น

รายละเอียด >>

บทเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ บทที่ ๑

แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดนี้จะเป็นบทเรียนบทที่ ๑ สอนวิธีผสมพยัญชนะกับสระ เช่น สระ อะ , อา , อิ , อี , อึ , อือ , อุ , อู กับพยัญชนะดังนี้ อ, ก, จ, ด, ต, บ, ป วิธีการอ่าน ถ้าทบทวนให้จำสระ ให้อ่านจากซ้ายไปขวา ถ้าทบทวนให้จำพยัญชนะ ให้อ่านจากข้างบนลงมาข้างล่าง หรือ อ่านจากข้างล่างขั้นไปข้างบนเป็นแถวๆ

รายละเอียด >>

บทเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ บทที่ ๒

แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดนี้จะเป็นบทเรียนบทที่ ๒ สอนวิธีผันอักษรกลาง และให้เด็กหัดผันอักษรกลางตัวอื่นๆ ปากเปล่าอีก จนเข้าใจวิธีผัน และให้จำพยัญชนะอักษรกลาง หลักการผันและเครื่องหมายประจำวรรณยุกต์ให้แม่นยำ

รายละเอียด >>

บทเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ บทที่ ๓

แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดนี้จะเป็นบทเรียนบทที่ ๓ วิธีการสอนเช่นเดียวกับบทที่ ๑

รายละเอียด >>

บทเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ บทที่ ๔

แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดนี้จะเป็นบทเรียนบทที่ ๔ สอนวิธีผันอักษรสูง และให้เด็กหัดผันอักษรสูงตัวอื่นๆ ปากเปล่าอีกจนเข้าใจวิธีผัน และให้จำพยัญชนะอักษรสูง หลักการผัน และเครื่องหมายวรรณยุกต์ให้แม่นยำ

รายละเอียด >>

 
ชมที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel resolution
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
| homecoming dresses for juniors |
Copyright ? 2004 Sriwittayapaknam School. All rights reserved
ภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตกลุ่มวิชาเลือก ภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตกลุ่มวิชาเลือก วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กลุ่มวิชาเลือก