ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ความเข้าใจภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545
จับคู่ประโยคภาษาอังกฤษกับประโยคคำแปลภาษาไทย