อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehensionโดย ด.ญ.พัชราภร โตทัยยะ

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

     คำขวัญของจังหวัดลำปาง คือ ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระไม้แก่นจันทร์ สินแร่สำคัญ ถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาว งานแกะสลัก แหล่งประจักษ์ธรรม ถ้ำพระสบาย

อำเภอแม่ทะ มีชุมชนอาศัยมานานตั้งแต่สมัยเมืองเขลางค์นคร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดลำปางประมาณ 25 กิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง ภูเขาล้อมรอบ มีภูมิประเทศและธรรมชาติที่สวยงามน่าเที่ยวชม ปัจจุบันแบ่งการกครองออกเป็น 10 ตำบล และ 91 หมู่บ้าน ด้วยกัน
     แม่ทะ เป็นแหล่งผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์สำหรับชาวแม่ทะ และชาวลำปางค่ะ
     แม่น้ำจาง เปรียบเสมือนสายโลหิต ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชน อำเภอแม่ทะ
     ลานริมน้ำจาง บ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ ทิวทัศน์สวยงามในการจัดประเพณีแข่งเรือ
     ถ้ำแจ้ง ชมภายในภูเขาหินปูน ประกอบด้วยหินย้อยหลากหลายสวยงามน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะ

     พระเจ้าไม้แก่นจันทร์ วัดป่าต้นหลวง และซุ้มประตูหลวง
วัดป่าต้นหลวง ตำบลป่าต้น เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี มีซุ้มประตูโขงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์ เป็นพระคู่เมืองชาวอำเภอแม่ทะ
     หมู่บ้านไม้แกะสลัก " บ้านหลุก " ตำบลนาครัวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวภูมิปัญญาชาวบ้านด้านฝีมือแกะสลักไม้เป็นรูปต่างๆ หลากหลายด้าน ฝีมืออันประณีตงดงามและรูปแบบทันสมัย เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หมู่บ้านเห็ดหอม บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน เป็นแหล่งผลิตเห็ดหอมที่หอม หวาน สด และราคาถูก เป็นกันเองส่งเสริมสุขภาพมีจำหน่ายทุกวัน

     หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอแม่ทะ ได้ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้และมีสินค้าคุณภาพพร้อมจะนำเสนอแก่ผู้สนใจทั่วไปเช่น ตำบลนาครัว ผลิตไม้แกะสลัก ตำบลหัวเสือ ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา ตำบลบ้านกิ่ว ผ้าทอลายโบราณ ตำบลสันดอนแก้ว ผ้าทอตีนจก ตำบลแม่ทะ รองเท้า ตำบลน้ำโจ้ ผ้าทอลายน้ำไหล ตำบลวังเงิน เห็ดหอมสด เป็นต้น
     สินค้าหลากหลายชาวแม่ทะได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยการลดรายจ่าย ประหยัดและอดออม ผลิตสินค้าใช้เอง ที่เหลือนำไปขายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว