แหล่งอาหารที่สำคัญของโลก

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehensionโดย นาย ปรินท์ นารถพินิจ

แหล่งอาหารที่สำคัญของโลก

        ปัจจัยหลักสำคัญในการดำรงชัวิตของมนุาย์คือ อาหาร จาการศึกษาพบว่า แหลาฃ่งอาหารที่สำคัญที่สุดของโลกก็คือ ทะเลและมหาสมุทร จากการประมาณการพบว่า ทะเลและมหาสมุทร มีเนื้อที่ประมาณ 362,600,000 ตารางกิโลเมตร มนุษสามารถหาผลผลิตจากแหล่งน้ำนี้ได้โดยเแยปีละประมาณ 5 ตันต่อตรางกิโลเมตร เราพบว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในรูปของโซ่อาหาร(food chain) และสายใยอาหารl(food wab)ที่มีความซับซ้อน และเกิดความสมดุละรรมชาติ ความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศนั้นเอง

     แพลงก์ตอน (plankton)เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ดำรงชีวิตอยู่บริเวรผิวน้ำ และรวมถึงตัวอ่อนหรือตัวอ่อนของสัตว์ พืช สาหร่าย และสิ่งมีชีวิตเวลล์เดียวต่างๆ แพลงก์ตอนเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบนิเวศในทะเล มหาสมุทร หรือใน้ำจืด และเป็นอาหารสำหรับสัตว์อื่นๆที่อาสัยในแหล่งน้ำนั้นๆ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสังเคราะห์ออกซิเจนที่สำคัญอีกด้วยแพลงก์ตนแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

   1.แพลงก์ตอนพืช (phytoplankton)พวกนี้สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง จัดเป้นผู้ผลิตขั้นต้นที่สำคัญที่สุด เช่น ไดอะตอม (diatom) สาหร่าย

   2.แพลงตอนสัตว์ (zooplanktom) พวกนี้ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองจะต้องกินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร เช่น ดคพีพอด

     สาหร่าย (algae) เป็นโพทิสต์ชนดหนึ่ง อยู่ในอาณาจักรโพรทิสตา ลักษณะคล้ยคลึงกับพืช สามารถสร้างอาหารได้โดยกระบวนการสังเคราะด้วยแสงสาหร่ายพบได้โดยทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ประเภทหนึ่ง สาหร่ายที่สำคัญมีดังนี้

   1. สาหร่ายสีเขียว เป็นโคโรพลาสต์ขัดเจนมีคลอรอฟิลล์เอและบีเป็นส่วนประกอบหลัก มีแคโรทีนอยด์และแซนโทฟิลล์เป็นส่วนประกอบรองจึงเห็นสีเขียวเด่นชัด พบตาบึงคูน้ำบ่อบางชนิดให้โปรตีนสูงสามารถสกัดมาใช้ประโยชน์ประกอบอาหารได้

   2. สาหรานสีน้ำตาลแกมเหลือง รงวัตถุที่พบในคลอโรพลาสต์คือ คลอดรฟิลลืเอและซีและมีฟิวโคแซนทินถึงร้อยละ 75 ทำให้สาหร่ายพวกนี้มีสีน้ำตาลแกมเหลืองเด่นชัด จัดเป็นผู้ผลิตที่มีปริมาณมากที่สุดในทะเล ได้แก่ อะตอม

   3.สาหร่ายสีน้ำตาล รงควัตถุที่พบในคลอโรพลาสต์คือคลอโรฟิลล์เอและซี แตมีปริมาณมากคือฟิวดคแซนทินทำให้สาหร่ายพวกนี้มีปริมาณที่เด่นชัด ส่วนมากพบในทะเลมีส่วนน้อยที่พบในน้ำจืด

   สาหร่ายสีแดง มีรงควัตถุไฟดคอิริทรินปริมาณมากและมีคลอดรฟิลล์ดีเล็กน้อย สาหร่ายพวกนี้จึงมีสีแดงเด่นชัด สาหร่ายสีแดงใช้เป็นอาหารได้เช่น