เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehension โดย นาย ทรงพล ทองใบอ่อน

อินเตอร์เน็ต

        ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศมีการพัฒนาอย่างกว้างขวางมีการติดต่อสื่อสารกันในระบบเครือข่าย และเป็นดลกที่ไร้พรมแดนสิ่งที่เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้คือ อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งความรู้มหาสาร สามารถค้นหาความรู้ได้ทั่วโลกเปรียบเสมือนห้องมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีทั้วภาพ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว วึ่งทั่วโลกนิยมใช้กันมาก รวมถึงประเทศไทยก็มีผู้ที่นิยมใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อสื่ออสารงานกัน มีการศึกษาหาความรู้ในระบบของการใช้งานทางอิเตอร์เน็ตอย่างมากมาย หน่วยงานทั้งรัฐบาลและภาคเอกชน สถาบันทางการศึกษา บริษัท ห้างร้าน ได้นำมาประกอบการทำงานให้ทันสมัยและสดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แม้กระทั่วปัจจุบันโรงเรียนหลายโรงเรียนได้นำมาเพื่อการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลทั่วไปที่จะต้องนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งบุคคลทั่งไปจะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจในการใช้ระบบทางอินเตอร์เน็ตได้และสามารถให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้ในการที่บุคคลทั่วไปจะนำโปรแกรมอินเตอร์เน็ตมาใช้จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ในการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตดังนี้
   1.เครื่องคอมพิวพ์เตอร์ อย่างน้อยต้องเป็น Pentium 75 ขึ้นไป
   2.มีความจำตั้งแต่16MBขึ้นไป
   3.ใช้ระบบปฏิบัติ Windows 95
   4.ในฮาร์ดดิส ควรมีเนื้อที่อย่างน้อย 100MB
   5.ใช้ Modem เพื่อติดต่อกับโทรศัพท์
   6.คู่สายโทรศัพท์ หนึ่งหมายเลขโทรทางไกลได้
   7.มีโปรแกรมในการติดต่อสื่อสารเข้าระบบเช่น Internet Explorer