อุบัติเหตุ

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehension โดย เด็กชาย วรเดช สุขเดโชสว่าง ม.3 เลขที่ 17

อุบัติเหตุ

        ในขณะนี้สถาพการจราจรบนท้องถนนของกรุงเทพมหานคร   ในปัจจุบันนับวันมีแต่จะทวีความรุนแรงและวิกฤตมากขึ้นทุกทีในขณะนี้   ทำให้ประชาชนต้องสูญเสียเวลาและเกิดความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ต่างพากันเร่งรีบเพื่อจะให้ถึงจุดหมายของตนให้เร็วที่สุด

        สภาพการเร่งรีบจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จะเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งทางบกและทางน้ำเพราะทุกคนต่างเร่งรีบ  ที่จะเดินทางให้ถึงจุดหมายของตนเองให้เร็วที่สุด เพราะท่าไปถึงจุดหมายช้าจะทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้านคือ ถ้าเราไปไม่ทันเข้าทำงานจะโดนหักเงินเดือนหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้น จึงทำให้คนเร่งจนเกิดอุบัติเหตุหลายๆอย่างเช่น ด้านเศรษบกิจ   ร่างกาย จิตใจ หรือ แม้กระทั่งเสียชีวิตเลยก็ได้    เราจึงนำเสนอ13วิธีที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ

วิธีลดอุบัติเหตุทั้ง13ประการคือ


   1.ไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
   2.ไม่ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด
   3.ไม่แซงรถอย่าผิดกฎหมาย
   4.ขับรถเปิดไฟใช้แสงสว่างตามกำหนด
   5.ให้สัญญาณจอด/ชลอ/เลี้ยว
   6.ไม่ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางแยก
   7.ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ/เครื่องหมายจราจร
   8.ขับรถในช่องทางเดินรถท้ายสุดในถนนที่มี4ช่องทาง
   9.แสดงเครื่องหมายเมื่อรถเสีย
   10.ไม่บรรทุกเกินอัตรา
   11.ไม่เมาสุราขณะขับ รถ
   12ไม่ขับผิดช่องทาง
   13.ไม่ขับคร่อมเส้นทาง

      นี่คือ13วิธีที่จะช่วยให้เราระมัดระวังจึงไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยถ้าเราระมัดระวังพอไม่เร่งรีดห่วงความปรอดภัยมากกว่าจะห่วงเวลาที่ไปถึง   ความสูยเสียไม่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าเราไม่ประมาทและเพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกและเตือนใจแก่ผู้ที่เดินทางทั้งทางบกและทางน้ำ   ได้ช่วยกันระมัดระวังและเพิ่มความรอบคอบให้มากยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือและร่วมกันลดความสูญเสียที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ และความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ร่วมใช้ทางทุกคน