สำคัญที่...พลังใจ

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehension

สำคัญที่...พลังใจ

        ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องทำความรู้จักกับระบบการบำบัดรักษาในบ้านเราก่อน บ้านเราแบ่งระบบการการบำบัดรักษาเป็น 3 ระบบ เช่น
     ระบบแรก เรียกว่า ระบบสมัครใจ คือ ระบบเปิดโอกาสให้คนที่อยากเลิกยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยความตั้งใจของตนเอง

     ระบบที่สอง เรียกว่า รับบต้องโทษ คือ คนติดยาเสพติดที่ถูกจับกุมและต้องโทษในกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ หรือถูกคุมขังในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กฎหมายบังคับให้ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานที่คุมขังนั้นๆ

     ระบบที่สาม เรียกว่า ระบบบังคับบำบัด คือ คนติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน กัญชา ถ้าถูกตำรวจจับจะต้องถูกส่งไปบำบัดรักษาในสถานที่ซึ่งทางรัฐบาลจัดไว้ เรียกว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและถ้าถูกบังคับบำบัดรักษาแล้วยังเลิกยาเสพติดไม่ได้ ก็ต้องถูกจับติดคุก

        การรักษาผู้ติดยาเสพติด ก็ไม่วุ่นวายอะไรมาก มีขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน เช่น
     ขั้นตอนที่ 1 เรียกว่า ขั้นเตรียมการ เมื่อเราเดินเข้าไปบอกความตั้งใจว่าจะมาเลิกยาเสพติด ทางโรงพยาบาลเขาก็จะต้องสัมภาษณ์พูดคุยซักถามประวัติกับเราหรือกับญาติที่ใกล้ชิดเราเพื่อให้เตรียมตัวและให้กำลังใจให้เลิกยาเสพติด รวมทั้งเขาจะตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ชั่งนํ้าหนัก แล้วทำทะเบียนประวัติไว้

     ขั้นตอนที่ 2 เรียกว่า ขั้นถอนพิษยา การรักษาอาการทางกายให้พ้นความทุกข์ทรมาน จากอาการอยากยาไม่ให้พวกเราลงแดง และรักษาอาการต่างๆที่เกิดจากผลร้ายของยาเสพติด เช่นรักษาโรคตับ โรคปอด อะไรพวกนี้ละครับ ซึ่งก็แล้วแต่หมอเขาจะวินิจฉัย การรักษาอาการทางกายที่ผมเล่าให้ฟัง สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกรักษาผู้ติดยาเสพติดของกทม.ทุกแห่ง และ ตามสถานพยาบาลทั่วไป การรักษาในขั้นถอนพิษยาอาจจะทำเป็นแบบผู้ป่วยนอก คือ ไม่ต้องไปนอนค้างในโรงพยาบาล เพียงแต่ต้องไปรับประทานยาตามที่กำหนด หรือ จะรักษาแบบผู้ป่วยใน คือ ต้องนอนค้างในโรงพยาบาล ก็แล้วแต่ความสมัครใจ และความสะดวกของเราเอง

     ขั้นตอนที่ 3 เรียกว่า ขั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำหลังจากการรักษาอาการทางกายแล้ว เป็นการปรับสภาพจิตใจให้มีความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว และ ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ อารมณ์ และ พฤติกรรมให้คืนสู่สังคมได้โดยไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก การรักษาทางกายจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจและฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง การทำตามขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยาก เป็นการให้พวกเราได้รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น รู้จักการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการฝึกอาชีพ ฝึกกิจกรรมนันทนาการที่สนุกๆ และฝึกให้เรารู้จักแนวทางการแก้ปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง

     ขั้นตอนที่4ตอนสุดท้าย เรียกว่า ขั้นการติดตามดูแล เมื่อเราผ่านการรักษาทุกขั้นตอนแล้วเราจะกลับไปหาครอบครัวของเราจะมีเจ้าหน้าที่นัดพบ พูดคุยกับเราอาจจะมาเยี่ยมที่บ้าน หรือเขียนจดหมายมาถาม หรืออาจจะโทรศัพท์มาคุย ถามทุกข์สุขคอยให้กำลังใจ ให้คำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่า เรามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างทีความสุข ไม่มีปัญหาอะไร และที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่กลับไปใช้ยาเสพติด อีก