เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehensionโดยด.ญ.รัตนา งามคู่เนตร

          การท่องเที่ยวไทย ที่จะนำไปใช้เป็นรูปแบบใหม่ในการศึกษานั้น มีความตั้งใจที่อยากเปิดประเด็นสนทนาให้เข้ากับยุคสมัยแห่งนโยบายปฏิรูปการศึดษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง(child centered) โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจจากประสบการร์ตรงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะเดียวกันการท่องเที่ยวทัศนศึกษา จัดเป็นกิจกรรมนันทการอย่างหนึ่งที่สามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นเรื่งที่นับว่ายินดีอย่างมากที่ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงมีความแข็งเเกร่งในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทย

            อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอยู่4ปะการ
      ปัจจัยแรก ได้แก่ให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติที่เนื้อหาอาจจะไม่มีในตำราเรียน
      ปัจจัยที่สอง ได้แก่เริ่มเปลี่ยนไปมองโอกาสในการเรียนรู้ของพวกเขาให้ได้ศึกษาในสิ่งที่มีความสนใจและมีทักษะมากยิ่งขึ้น
      ปัจจัยที่สามได้แก่ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวที่มีความพร้อมในการจัดทัศนศึกษาให้แก่โรงเรียนทั้งด้านมัคคุเทศก์ พาหนะ กิจกรรรม ท่องเที่ยวและหากต้องการจัดทัศนศึกษาแบพักกลางคืนนั้น จากข้อมูลที่รวบรวมพบว่าประเทศไทยมีสถานที่พักสำหรับเยาวชนประมาณ220แห่ง
      ปัจัยที่สี่ ได้แก่เป็นปัจัยที่สำคัญที่สุดคือเยาวชน จกเด็กที่คอยเป็นผู้รับความรู้ก็เปลี่ยนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ตามเป้าหมายส่วนบุคลภายใต้กรอบแห่งการศึกษาที่มีครูเป็นผู้เสริมความรู้คอยดูแลและกิจกรรมต่างๆ

      ทั้งนี้ความสำคัญอยู่ที่ทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้ทั้ง4ปัจัยดังกล่าวมาพบได้อย่างมีจังหวะจะโคนเหมือนแม่นํ้าปิง วัง ยม น่านที่รวมตัวกันเป็นสายนํ้าอันยิ่งใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตและสรรพสิ่งในแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการทองเที่ยวของไทยได้พยายามดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวโดยสิ่งหนึ่งที่คำนึงตลอดมาคือ การสนับสนุนด้านข้อมูลและเอกสารเผยเผ่ด้านการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชน

เพื่อให้เด็กทีมีความสนใจในการท่องเที่ยวได้ศึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนรู้ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเผยเเร่รายการวิทยุสู่กลุ่มเป้าหมายเยาวชนอีกทางหนึ่งขอให้ ททท.ได้เป็นอีกส่วนหนึงที่ได้ขยายโอกาสให้เด็กได้ท่องเที่ยวอย่างความสนุกสนานอันเป็นพื้นฐานแห่งความรุ้