แบบทดสอบ

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehension ธนะพล นับสิบ ม.3 เลขที่ 35

ชีวิตสดใส ไกลยาเสพติด

        ยาเสพติดหมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆ แล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ในลักษณะสำคัญ เช่น
1.ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อยๆ
2.มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา
3.มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรง
4.สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง

        ประเภทของยาเสพติด จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ

1.ประเภทกดประสาทได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาท เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด รวมทั้ง สารระเหย เช่นทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน แล็กเกอร์ กาวเป็นต้น มักพบ ว่าผู้เสพติดจะมีอาการอ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย มีปฏิกริยาตอบสนองในภาวะฉุกเฉินช้า เวลาขับรถจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
2.ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ยาบ้า กระท่อม โคเคน มักพบว่า ผู้เสพติดจะมีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย จิตใจสับสน หวาดระแวง บางครั้งมีอาการก้าวร้าว คล้มคลั่ง ทำในสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทำ เช่น ทำร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อื่น
3.ประเภทหลอนประสาท ได้แก่แอลแอสดี เห็ดขี้ควาย เป็นต้น ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว หูแว่ว ได้ยินเสียงประหลาด ควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต
4.ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือทั้งกระต้น กด และหลอนประสาทร่วมกัน ได้แก่ กัญชา ผู้เสพติดมักมีอาการ หวาดระแวงความคิดสับสน เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม้ได้ มีอุปนิสัย ใจคอผิดเพี้ยน และสุดท้ายจะกลายเป็นโรคจิต

        สาเหตุของยาเสพติด เนื่องจาก
1.ความอยากรู้อยากลอง ด้วยความคึกคะนอง
2.เพื่อนชวน หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
3.มีความเชื่อในทางที่ผิด เช่น เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิด อาจช่วยให้สบายใจ ลืมความทุกข์ หรือช่วยให้ทงานได้มากๆ
4.ขาดความระมัดระวังใการใช้ยา เพราะคุณสมบัติของยาบางชนิด อาจทำให้ผู้ใช้ยาเกิดการเสพติดได้โดยไม่รู้ตัวหากใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อ หรือติต่อกันเป็นเวลานานโดยขาดการแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
5.สภาพแวดล้อม ถิ่นที่อยู่อาศัย มีการค้ายาเสพติดหรือมีผู้ติดยาเสพติด
6.ถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยไม่รู้เท่าถึงการณ์
6.เพื่อหนีปัญญา เมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้

        การสังเกตผู้ติดยาเสพติด
ยาเสพติด หากเสพติด เลิกไม่ได้ จะส่งผลให้ร่างกาย จิตใจและความประพฤติของผู้เสพเปลี่ยนไปจากเดิม ที่อาจสังเกตพบได้คือ
1.ร่งกายทรุดโทรม ซูบผอม
2.อารมณ์ฉุนเฉียว จึงมักพบผู้เสพติดชอบทะเลาะวิวาท และทำร้ายผู้อื่น หรือในทางกลับกัน บางคนอาจเงียบขรึมผิดปกติชอบแยกตัวอยู่คนเดียว หนีออกจากพรรคพวก เพื่อนฝูง
3.ถ้าผู้เสพเป็นนักเรีน จะมีผลการเรียนแย่ลง ถ้าเป็นคนงานประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลง หรือไม่ยอมทำงานเลย
4.ใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข็มฉีดยาบริเวณท้องแขนด้วนใน หรือรอยกรีดตรงต้นแขนด้านใน
5.ติดต่อกับเพื่อนแปลกๆใหม่ๆซึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติ
6.ขอเงืนจากผู้ปกครองเพิ่ม หรือยืมเงินจากเพื่อนฝูงเสมอเพื่อนำไปซื้อยาเสพติด
7.ขโมย ฉกชิงวิ่งราว เพื่อหาเงินไปซื้อยาเสพติด
8.ผู้ติดยาเสพติดบางชนิด เช่นเฮโรอีน จะมีอาการอยากยา บางคนมีอาการ รุนแรงถึงขั้นลงแดง

ยาเสพติดป้องกันได้
1.ป้องกันตนเอง ทำได้โดย.....
(1)ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด
(2)ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน
(3)ระมัดระวังเรื่องการใช้ยา เพราะยาบางชนิดอาจทำให้เสพติดได้
(4)ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
(5)เลือกคบเพื่อนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์
(6)เมื่อมีปัญหาชีวิต ควรหาหนทางแก้ไขที่ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหากแก้ไขไม่ได้ควรปรึกษาผู้ใหญ่
2.ป้องกันครอบครัว ทำได้โดย....
(1)สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพัทธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
(2)รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
(3)ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(4)ให้กำลังใจและหาทางแก้ไข หากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด
3.ป้องกันชุมชน ทำได้โดย....
(1)ช่วยชุมชนในการต่อต้านยาเสพติด
(2)เมื่อทราบแหล่งเสพ แหล่งค้า หรือผลิตยาเสพติด ควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบทันที ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร.1688