แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ บทที่ ๒

แบบอ่านพยัญชนะ แบบฝึกเขียนพยัญชนะ แบบฝึกทักษะ ก. ไก่ แบบเรียนเร็วใหม่ กลับหน้าหลักภาษาไทย


แบบฝึกอ่านและฝึกการเขียนพยัญชนะภาษาไทย สอนวิธีการท่องพยัญชนะภาษาไทยแบบยาว เช่น ก. เอ๋ย ก.ไก่ ข.ไข่ ในเล้า ให้จำขึ้นใจ และยังมีตัวอย่างวิธีการเขียนพยัญชนะภาษาไทยแต่ละตัวด้วย เพื่อให้เด็กได้ฝึกเขียนตัวพยัญชนะให้ถูกต้อง
แบบฝึกทักษะภาษาไทย เพื่อทบทวนให้เด็กจำพยัญชนะแต่ละตัวว่าอ่านออกเสียงอย่างไร

แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดนี้จะเป็นบทเรียนบทที่ ๑ สอนวิธีผสมพยัญชนะกับสระ เช่น สระ อะ , อา , อิ , อี , อึ , อือ , อุ , อู กับพยัญชนะดังนี้ อ, ก, จ, ด, ต, บ, ป วิธีการอ่าน ถ้าทบทวนให้จำสระ ให้อ่านจากซ้ายไปขวา ถ้าทบทวนให้จำพยัญชนะ ให้อ่านจากข้างบนลงมาข้างล่าง หรือ อ่านจากข้างล่างขั้นไปข้างบนเป็นแถวๆ

แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดนี้จะเป็นบทเรียนบทที่ ๒ สอนวิธีผันอักษรกลาง และให้เด็กหัดผันอักษรกลางตัวอื่นๆ ปากเปล่าอีก จนเข้าใจวิธีผัน และให้จำพยัญชนะอักษรกลาง หลักการผันและเครื่องหมายประจำวรรณยุกต์ให้แม่นยำ
แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดนี้จะเป็นบทเรียนบทที่ ๓ วิธีการสอนเช่นเดียวกับบทที่ ๑
แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดนี้จะเป็นบทเรียนบทที่ ๔ สอนวิธีผันอักษรสูง และให้เด็กหัดผันอักษรสูงตัวอื่นๆ ปากเปล่าอีกจนเข้าใจวิธีผัน และให้จำพยัญชนะอักษรสูง หลักการผัน และเครื่องหมายวรรณยุกต์ให้แม่นยำ
แบบอ่านพยัญชนะ แบบฝึกเขียนพยัญชนะ แบบฝึกทักษะ ก. ไก่ แบบเรียนเร็วใหม่ กลับหน้าหลักภาษาไทย
Copyright © 2003 Sriwittayapaknam School :: All rights Reserved